شناسه خبر 224944

اولـویت اصلی دسـتور کار مـا باید تـحقق «اجـتماع اکو» هـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بهـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش‌هـای غنی مشـترک بـاشـد.

به گزارش فرتاک نیوز،

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـرتیبات تـجاری اکو اهمیت ویژه ای بـرای جـمهوری اسـلامی ایران دارنـد، گفت:‌"اکوتـا" و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای می بـایست عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه هـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت هـای مـنطقه را داشـته بـاشـند.

محمدجواد ظریف امروز شنبه در بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اکو در آنتالیا از دولـت و مـردم جـمهوری تـرکیه بـرای مـهمان نـوازی گـرم و بـرگـزاری شـایسته قدردانی کرد و گفت: ظـرفیت های اکو بـرای همگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا هـمچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت. اولـویت اصلی دسـتور کار مـا باید تـحقق «اجـتماع اکو» هـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بهـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش هـای غنی مشـترک بـاشـد.

ظریف گفت: ســازمــان همکاری اقــتصادی بــا بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت هـای فـرهنگی و تـاریخی تـمامی مـولـفه هـای مـوردنیاز بـرای موفقیت در همکاری چندجانبه میان ملت ها را دارا می باشد.

وزیر امور خارجه بیان کرد: اولـین و مـهمتریـن چـالـش مسـتمر مـا نـبود الـگوی مـناسـب بـرای هـمکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی اسـت. در ایـن راسـتا باید سـاخـتار هـمکاری بـرای رسیدن بدین هدف مجددا سازماندهی شود

وی تصریح کرد: سـند «چـشم انـداز اکو 2025» آخـرین تـلاش مـا بـرای ارتـقای تـعامـل مـنطقه ای در زمینه های مـختلف مـورد عـلاقـه طـرفین شـامـل تـرانـزیت و حـمل و نـقل، انـرژی، تـجارت و گـردشـگری اسـت.

ظریف افزود: مـا نیاز داریم اجـرای مـوثـر چـشم انـداز 2025 را از طـریق مکانیسم هـا و طـراحی هـای پیش بینی شـده شـتاب ببخشیم. شـورای وزیران باید از وزرای بـخش هـای ذیربـط و نیز دبیرخـانـه اکو بـه مـنظور تـبدیل این سـند بـه گـامی مـهم در راسـتای تـحقق اهداف و مقاصد عالیهسازمان کمال حمایت را داشته باشند.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: تـاسیس کریدور و فـعالیت هـای مـدیریتی مـرتـبط بـا آن اولـویت سـازمـانی بـخش حـمل و نـقل اسـت. مـا در ایران سـرمـایه گـذاری عظیمی بـرای ایجاد حـلقه هـای گمشـده انـجام داده ایم. بـا این حـال طـرح هـای اسـاسی هـمچون تـوافـقنامـه چـارچـوب حـمل و نـقل و تـرانـزیت( TTFA) همچنان در انتظار اجرا توسط کشورهای عضو است.

ظریف تاکید کرد: بـه مـنظور افـزایش میزان تـجارت کل میان کشورهـای عـضو اکو که بسیار پـایین تـر از انـتظاراتـمان اسـت، بـه رویههـای دوجـانـبه و چـندجـانـبه بـه مـنظور تسهیل و هـمسان سـازی تـجارت مـنطقه ای نیاز داریم تـا از این طـریق بـتوانیم مـناسـبات تـجاری مـان را سـریعتر، ارزان تـر و قـابـل پیش بینی تـر کنیم.

وی افزود: انـجام تـراکنش هـای مـالی بـا ارزهـای ملی، تـهاتـر، کاهـش هـزینه هـا و از بین بـردن تـاخیرهـا و تسـریع تـرخیص گـمرکی تـنها بـرخی از رویکرد هایی است که باید تقویت شوند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر این که ایجاد مـقاصـد گـردشـگری سـبز هـمراه بـا ارایه مـحصولات مـتنوع و خـدمـات کیفی در مـنطقه یکی از اهــداف چــشم انــداز 2025 اکو اســت تصریح کرد: بهــره بــرداری از ظــرفیت هــای شــگرف همکاری در حـوزه گـردشـگری نیازمـند یک بـرنـامـه اقـدام هـوشـمندانـه اسـت.

وی خاطر نشان کرد: مـا از هـر ابتکاری که منجـر بـه تـقویت شـبکه تـمامی ذینفعان در حـوزه گـردشـگری شـود و نیز از راه انـدازی یک سـامـانـه الکترونیکی بـا اسـتفاده از فـناوری هـای نـوین و بـه اشـتراک گـذاری دانش و به رویه ها به منظور فعالیت های هم آفرینی استقبال می کنیم.

ظریف گفت: فــعالیت هــای مــرتــبط بــا فــناوریهای اطــلاعــاتی و ارتــباطی نیز می تــوانــند بــه عــنوان کاتـالیزوری بـرای پیشرفـت مـا عـمل کنند. در این رابـطه، مـا اهمیت ویژه ای بـرای اجـرای "راهـبرد مـنطقه ای تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو 2025" و نیز "بـرنـامـه اقـدام" که دردومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر 2017 در باکو مطرح شد قایل هستیم.

وزیر امور خارجه با بیان این که مـوفقیت سـازمـان اکو جـز بـا مـشارکت فـعالانـه تـمامی کشورهـای عـضو غیرقـابـل تـصور اسـت. افزود: تـرتیبات مـوافـقتنامـههـای مـوسـوم بـه "کمتر از عـضویت کامـل" تـاثیرات منفی و بنیادین خـود را بـر عملکرد سـازمـان داشـته انـد.

وی افزود: مـا نیاز داریم تـمامی اعـضای اکو را در فـعالیت هـایمان مــشارکت دهیم و در عــوض اقــتضا می کند اکو ارزش افــزوده خــود را بــرای تــمامی کشورهای عضو ثابت کند.

ظریف تاکید کرد: اهــداف اصلی فــرایند کنونی اصــلاحــات که در بیست و یکمین نشســت وزیران اکو در 2013 در تهـران مـطرح شـد مشـتمل بـر ارتـقای ظـرفیت هـای نـهادی، مـقرراتی و عملیاتی سـازمـان اسـت و بـه طـور بـالـقوه می تـوانـد بـه افـزایش چشمگیر اثـربخشی، کارایی، ارتـباط و عملکرد سازمان و دبیرخانه آن منجر شود.

ظریف گفت: جــمهوری اســلامی ایران بــه عــنوان یکی از بنیانــگذاران اکو بــه طــور کامــل از فــرایند اصـلاحـات حـمایت کرده و بیشترین انـعطاف پـذیری را از خـود بـه مـنظور تـامین مـنافـع و رفـع نـگرانی هـای کشورهـای غیربنیانـگذار نـشان داده اسـت.

وزیر امور خارجه با بیان این که اکنون زمـان آن فـرا رسیده اســت نیروی مــوردنیاز بــرای اصــلاحــات را بــازتــولید کنیم و بــر نــتایج امیدوارکننده اصلاحات توافق داشته باشیم، اظهار داشت: در زمـانی که چـندجـانـبهگـرایی بـه طـور مـرتـب مـورد صـدمـه قـرار می گیرد، سـازمـان همکای اقـتصادی بـا دهه هـا تجـربـه، بیش از پیش، اولین و بهـترین انـتخاب بـرای ارتـقای مـناسـبات اقـتصادی میان کشور هـای عـضو اسـت.

ظریف گفت: بـه رغـم سختی هـایی که مـردم ایران در زمـان تـروریسم اقـتصادی و اقـدامـات قهـری یکجانـبه و ظـالـمانـه و بی پـروا تجـربـهمی کنند، جـمهوری اسـلامی ایران بـه تعهـدات خـود نسـبت بـه اکو و بـرنـامـه هـا و طـرح هـایش ادامـه می دهـد.

ظریف تصریح کرد: ایران طـرح هـای ارتـباطی اکو در حـوزه حـمل و نـقل و تـرانـزیت، بـازار انـرژی و بـرق، فـناوری هـای اطـلاعـاتی و ارتـباطی و ارتـباطـات دیجیتال و نیز صـنعت گـردشـگری بـه عـنوان بـه صـرفـه تـرین و پـربـازده تـرین طـرح هـای مشـترک میان کشورهـای عـضو را مـدنـظر قـرار داده ایم.

وی گفت: جـمهوری اسـلامی ایران آمـاده اسـت تـمامی ظـرفیت هـای شـگرفی که در این حـوزه هـا دارد را در اختیار کشورهـای اکو قـرار دهـد. این دعـوتی بـاز بـه نـمایندگی از بخش خصوصی ایران برای همتایانشان در منطقه اکو است.

ظریف با بیان این که تـرتیبات تـجاری اکو نیز اهمیت ویژه ای بـرای جـمهوری اسـلامی ایران دارنـد، اظهار داشت: "اکوتـا" و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای باید عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه هـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت هـای مـنطقه را داشـته بـاشـند. این رویه در دیگر مناطق دنیا نیز اتفاق افتاده است.

وزیر امور خارجه بیان کرد: ایران قـویا بـه اجـرای این طـرح از طـریق فـعال‌سازی یا مـتنوع سـازی، تـرتیبات مـنطقه ای لازم در حـوزه‌هـای تـجاری مـانـند تسهیل رویه هـای گـمرکی و بـازرگـانی، حـوزه هـای پـولی و بـانکی، حـمل و نـقل چـندوجهی، تـرتیبات امنیتی و مـرزی، مـبارزه بـا قـاچـاق و غیره متعهد است.

وی به نـقش بسیار مهمی که باید در دبیرخـانـه اکو در مسیر مشـترک تـمامی مـا ایفا شـود اشـاره کرد و افزود: مـا بـه عـنوان کشورهـای عـضو نیاز داریم مـنابـع مـالی و انـسانی لازم بـرای این سـازمـان را مهیا کنیم تـا دبیرخـانـه بـتوانـد مـامـوریت خـود را انـجام دهـد.

وی گفت: مـا از تـلاش هـای دبیرکل و همکارانـش در دیگر نـهادهـای اکو از جـمله آژانـس هـا و نـهادهـای تخصصی مـنطقه ای آن در اطمینان از اجـرای کامـل مـامـوریت هـا مـصوب، اسـتفاده کامـل از مـنابـع در دسـترس و بهـره بـرداری کامـل از شـراکت بـا شـرکای جـدید و سنتی مـان بـویژه خـانـواده سـازمـان مـلل تشکر می کنیم. مـا از آنـها انـتظار داریم اقدامات قاطعانه بیشتری در این حوزه ها بردارند.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری فرتاک نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار
همه اخبار
همه اخبار