-

در مراسم عروسی کهکیلویه بویراحمد با شلیک یک گلوله فیلمبردار مراسم کشته شد