-

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه در چند سال اخیر به مدارس سرانه ای تعلق نگرفته است، گفت: موضوع این است…