-

آخرین وضعیت راههای کشور؛

پلیس راه کشور از جو آرام و ترافیک روان در بیشتر جاده‌های کشور خبر داد.