-

در این نوشتار نگاهی گذرا به عملکرد قاسم دهنوی در تیم 90 ارومیه خواهیم داشت.