-

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در برنامه «نبض شهر»:

محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از شهرفروشی و روند اشتباه کمیسیون ماده 100 انتقاد کرد که این…

همه اخبار