-

وزیر بهداشت اتریش با تاکید بر اینکه کرونا هنوز به نقطه اوج جهانی خود نرسیده است از شهروندان خواست به قواعد و…

همه اخبار