-

منابع خبری از کشته شدن دستکم ۸۰ نفر بر اثر حادثه برخورد دو قطار در هند خبر دادند.

همه اخبار