گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجارهای تروریستی در مراز شریف را بر عهده گرفت.

همه اخبار