-

رسانه‌های آلمانی از تصمیمات این کشور برای استخدام نیروهای خارجی برای ارتش به دلیل کمبود نیروهای متخصص داخلی خبر می‌دهند.