-

نماینده کشورمان در سازمان ملل به نطق مغرضانه پادشاه سعودی پاسخ داد.