-

یک زن جوان به دلیل راه رفتن در خواب از پنجره به پایین سقوط کرد.