-
شناسه خبر 243734

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخاباتی استان اصفهان اعلام شد.

به گزارش فرتاک نیوز،

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه  شهرستان اصفهان و برخی از شهرستان های استان اصفهان به این شرح است:

حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان:

۱- سید محمد علی آبدار اصفهانی فرزند سید جلال کد نامزد ۱۱۲۴

۲- فریبا ابوطالبی جوزدانی فرزند اصغرمشهور به زینب نیا کد نامزد ۱۱۲۸

۳ - مجید اجل لوئیان فرزند حسن کد نامزد ۱۱۴۲

۴ - نیره اخوان بیطرف فرزند جواد مشهور به خانم اخوان خانم کامران خانم بی طرف کد نامزد ۱۱۴۸

۵ - محمد آذربایجانی فرزند مصطفی مشهور به دکتر آذربایجانی کد نامزد ۱۱۵۱

۶ - مرتضی استکی فرزند علی کد نامزد ۱۱۵۴

۷ - محمدرضا اسماعیلی فرزند احمد کد نامزد ۱۱۵۸

۸ - مرتضی اشرفی فرزند احمد کد نامزد ۱۱۵۹

۹ - بدری آقاجانی فشارکی فرزند اصغر کد نامزد ۱۱۶۹

۱۰ - محمودرضا آقاخالوئی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۱۷۲

۱۱ - امید اقبالی فرزند محمود کد نامزد ۱۱۷۴

۱۲ - رحمان آماده جونقانی فرزند طهماسب کد نامزد ۱۱۸۱

۱۳ -  محمد امامی کوپائی فرزند حسین کد نامزد ۱۱۸۴

۱۴ - علیرضا امامی میبدی فرزند رسول کد نامزد ۱۱۸۵

۱۵ - مجتبی امینی اسفیدواجانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۱۹۵

۱۶ - جلال امینی فرد فرزند محمد مشهور به مهندس امینی کد نامزد ۱۱۹۶

۱۷ - علی انصاری طادی فرزند فضل علی کد نامزد ۱۱۹۸

۱۸ - حسین ایزدی گارماسه فرزند نصراله کد نامزد ۱۲۱۵

۱۹ - مهدی بابائی باغبادرانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۱۶

۲۰ - منصور باقرصاد رنانی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۲۱

۲۱ - حسن باقری فرزند فضل الله کد نامزد ۱۲۲۴

۲۲ - امیرحسین بانکی پور فرد فرزند اسماعیل مشهور به بانکی کد نامزد ۱۲۲۹

۲۳ - رسول بخشی دستجردی فرزند رضا کد نامزد ۱۲۴۴

۲۴ - محمدرضا بکرانی بالانی فرزند حسن مشهور به بالانی کد نامزد ۱۲۴۸

۲۵ - ابوالحسن بهرام پوری فرزند علی مشهور به بهرامپور کد نامزد ۱۲۵۴

۲۶ - حسین بهرامی فرزند احمد مشهور به داوود کد نامزد ۱۲۵۵

۲۷ - امیرحسین پیش خوان فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۱

۲۸ - ناهید تاج الدین فرزند محمد مشهور به تاج الدین کد نامزد ۱۲۷۸

۲۹ - رسول ترکش اصفهانی فرزند جواد کد نامزد ۱۲۸۴

۳۰ - حسین ترکی افارانی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۲۸۶

۳۱ - حبیب اله جان نثاری لادانی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۴

۳۲ - شهریار جبل عاملی فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۵

۳۳ - مهشید چنگیز فرزند رضا کد نامزد ۱۴۱۹

۳۴ - زهرا حاتمی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۲۴

۳۵ - احسان حجت پناه فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۴۵

۳۶ - امین حسن زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۴۴۸

۳۷ -  علیرضا حیدریان دولت آبادی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶۶

۳۸ - جعفر خاوری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۸

۳۹ - علی اکبر داستانپورحسین آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۴۸۱

۴۰ - حسن داوری دولت آبادی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۴۸۲

۴۱ - ناصر دهقانی پوده فرزند نورالله کد نامزد ۱۴۸۶

۴۲ - صدیقه ربیعی فرزند قاسم کد نامزد ۱۴۹۶

۴۳ - امیرحسین ربیعی طرئی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۹۷

۴۴ - غلامرضا رحیمی طالخونچه فرزند بهرام کد نامزد ۱۵۱۴

۴۵ - محمدتقی رفیعی فرزند مرحوم اکبر کد نامزد ۱۵۲۴

۴۶ - علیرضا ریاحی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۵۴۵

۴۷ - علیرضا زمانی فرزند جانقلی کد نامزد ۱۵۴۹

۴۸ - علیرضا زمانی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۵۱

۴۹ - مصطفی زمانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۵۵۲

۵۰ - امیرحسین زندی آتشبار فرزند محمد کد نامزد ۱۵۵۴

۵۱ -  علیرضا ساکیانی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۵۶۱

۵۲ - مجتبی ستوده نیک فرزند عبدالرحیم مشهور به صوفیان کد نامزد ۱۵۶۸

۵۳ -  سیداحمد سجادی جزی فرزند سید مرتضی مشهور به سجادی کد نامزد ۱۵۶۹

۵۴ -  نصرالله سخاوتی لادانی فرزند قاسم علی مشهور به سخاوتی کد نامزد ۱۵۷۲

۵۵ - رضا سعادت نیا فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۸۲

۵۶ - زهرا سعیدی مبارکه فرزند سهراب مشهور به زهرا مبارکه کد نامزد ۱۵۸۵

۵۷ -  سیدعلیرضا سمائی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۵۸۶

۵۸ -  الهه سادات شاه برخوردار فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۵۹۴

۵۹ -  ماشاءاله شاه نوش فروشانی فرزند عبدالرسول کد نامزد ۱۵۹۸

۶۰ -  عباس شریبی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۱۲

۶۱ -  احسان شریعتی فرانی فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۶۱۴

۶۲ -  احمد شریعتی کمال آبادی فرزند محمد مشهور به دکتر شریعتی کد نامزد ۱۶۱۵

۶۳ -  علی شریفی فرزند حمزه کد نامزد ۱۶۱۷

۶۴ - نرگس خاتون شریفی بوگری فرزند کیومرث کد نامزد ۱۶۲۱

۶۵ - مجید شریفی قورتانی فرزند مسیب کد نامزد ۱۶۲۴

۶۶ - احمدرضا شفیعی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۲۵

۶۷ -  محمدرسول شمس فرزند حسن کد نامزد ۱۶۲۸

۶۸ -  محمدعلی شمس فرزند حسین کد نامزد ۱۶۲۹

۶۹ - علی شیخ ابومسعودی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۴۴

۷۰ -  زهرا شیخی مبارکه فرزند اسدالله کد نامزد ۱۶۴۶

۷۱ - رضا شیرانی بیدآبادی فرزند نادعلی کد نامزد ۱۶۴۷

۷۲ - غلامحسین صادقیان رنانی فرزند حسین مشهور به دکتر صادقیان کد نامزد ۱۶۶۲

۷۳ - نعمت اله صفاهانی عمروآبادی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۶۶۵

۷۴ - هاشم صفائی فرزند کریم مشهور به دکتر صفائی کد نامزد ۱۶۶۸

۷۵ - محمدحسین صفری قهساره فرزند حیدر کد نامزد ۱۶۷۴

۷۶ - محمد ضیائی فرزند شکراله مشهور به ضیاء کد نامزد ۱۶۷۷

۷۷ - سیدحمیدرضا طالقانی اصفهانی فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۸۱

۷۸ - مهدی طغیانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۸۶

۷۹ - علیرضا طغیانی خوراسگانی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸۷

۸۰ - وحید عباسی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۹۸

۸۱ - روح اله عباسیان جزی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۱۱

۸۲ - محمد عسگری فرزند سرافرازخان مشهور به ضرغام کد نامزد ۱۷۱۴

۸۳ - مهدی غلامی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۷۲۵

۸۴ - محمدرضا فلاح فرزند علی کد نامزد ۱۷۴۲

۸۵ - سیدمصطفی فتحی شیرازانی فرزند سیدمهدی کد نامزد ۱۷۴۴

۸۶ - محمد قادری فرزند رمضان کد نامزد ۱۷۵۲

۸۷ - مهدی قاسمی علی آبادی فرزند محمد مشهور به قاسمی کد نامزد ۱۷۵۹

۸۸ -  ابوالفضل قربانی فرزند مرتضی مشهور به مهندس قربانی کد نامزد ۱۷۶۵

۸۹ - رحمت اله قنبری شیخ شبانی فرزند اسدالله کد نامزد ۱۷۶۸

۹۰ - محمدمهدی کاظمی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۷۴

۹۱ - سیده سمیه کاظمی شیخ شبانی فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد ۱۷۷۵

۹۲ - حسن کامران دستجردی فرزند محمد علی مشهور به دکتر کامران کد نامزد ۱۷۷۶

۹۳ - علیرضا کرباس چی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۹

۹۴ - مصطفی کشانی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۸۷

۹۵ - اکبر کشکولی فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۸۸

۹۶ - علیرضا کمالیان فرزند سیاه بخش کد نامزد ۱۷۹۱

۹۷ - علیرضا کوچکی ایده فرزند برزو کد نامزد ۱۷۹۲

۹۸ - نرجس گلشن فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۹۷

۹۹ - مرتضی گلشنی منش فرزند حسن کد نامزد ۱۷۹۸

۱۰۰- فریبا گودرزی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷۹۹

۱۰۱ - محسن محمدمیرزائی بافران فرزند محمد کد نامزد ۱۸۲۱

۱۰۲ - بهمن محمدی فرزند اصغر کد نامزد ۱۸۲۲

۱۰۳ - خدایار مختاری کرچگانی فرزند عبدالحسین مشهور به دکتر مختاری - دکترخدایار کد نامزد ۱۸۴۲

۱۰۴ - حمزه مصیب زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵۱

۱۰۵ - عباس مظاهری فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵۴

۱۰۶ - رحیم معززی حاجی لاری فرزند عباس کد نامزد ۱۸۵۶

۱۰۷ - محمود معلمی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۸۵۷

۱۰۸ - عباس مقتدایی خوراسگانی فرزند ابوالقاسم مشهور به دکتر مقتدایی کد نامزد ۱۸۶۲

۱۰۹ - مهدی منتظری قهجاورستانی فرزند رضا کد نامزد ۱۸۶۹

۱۱۰ - مجتبی مهرپرور فرزند حسن کد نامزد ۱۸۸۱

۱۱۱ - منوچهر مهروی پور فرزند میرزا آقا مشهور به محوری کد نامزد ۱۸۸۴

۱۱۲ - سیدمرتضی موسوی احمدآبادی فرزند سید گلاب کد نامزد ۱۸۹۱

۱۱۳ - سیدمجید موسویان احمدابادی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۹۴

۱۱۴ - حسین میرزائی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۱۸۹۷

۱۱۵ - سیداحسان میرمحمدصادقی فرزند سیدکمال کد نامزد ۱۸۹۹

۱۱۶ - سیدحسین میرمهدی فرزند سید اسد الله کد نامزد ۱۹۱۱

۱۱۷ - مجید نادرالاصلی فرزند احمد کد نامزد ۱۹۱۲

۱۱۸ - همت علی نادری دره شوری فرزند نادر کد نامزد ۱۹۱۶

۱۱۹ - حسن ناصح فرزند محمود کد نامزد ۱۹۱۹

۱۲۰ - مصطفی ناصری سفتجانی فرزند آقا میرزا کد نامزد ۱۹۲۱

۱۲۱ - زهره نریمانی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۲۴

۱۲۲ - مصطفی نصراصفهانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۷

۱۲۳ - محسن نصری فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۸

۱۲۴ - رضاعلی نوروزی فرزند محمدعلی مشهور به دکتر نوروزی کد نامزد ۱۹۴۴

۱۲۵ - حسن نیک آئین فرزند مجید کد نامزد ۱۹۴۶

۱۲۶ - مسعود نیک دستی فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۷

۱۲۷ - مهدی نیک نهاد فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۸

۱۲۸ - حسن نیلی احمدآبادی فرزند محمدحسین مشهور به دکتر نیلی کد نامزد ۱۹۵۲

۱۲۹ - مرتضی هاشمی فرزند علی کد نامزد ۱۹۵۴

۱۳۰ - علی اکبر وندائی باصری فرزند عبداله مشهور به دکتر وندائی کد نامزد ۱۹۵۹

۱۳۱ - مالک یبلوئی خمسلوئی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۶۵

۱۳۲ - محمد یزدانیان فرزند علی کد نامزد ۱۹۶۶

۱۳۳ - علی یزدانی کڃوئی فرزند امیرقلی کد نامزد ۱۹۶۸۳

۱۳۴ - علی یوسف پور فرزند سلطانعلی مشهور به مهندس یوسف پور کد نامزد  ۱۹۶۹

حوزه انتخابابیه شهرستان اردستان :

۱- پیمان آقائی فرزند جمشید کد ۱۷

۲- محمود باقری فرزند حسین کد ۱۸

۳- احمد بخشایش اردستانی فرزند حسین مشهور به دکتر بخشایش اردستانی کد ۲۱

۴- علی خادم مرتضوی فرزند اسماعیل کد ۲۸

۵- سید صادق طباطبایی نژاد فرزند سید یوسف مشهور به سیدصادق کد ۴۸

۶- محمدحسن فروزان فر فرزند سیف‌الله کد ۵۱

۷-محمد علی محمودی قهساره فرزند نوروز کد۵۴

حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار:

 ۱-جهانشاه جهانگیری پور فرزند رضا مشهور به نبی کد نامزد ۱۴۹

۲- حسین علی حاجی دلیگانی فرزند رضا مشهور به حاجی کد نامزد ۱۵۲

۳- سید علی حسینی فرزند سید حسن کد نامزد ۱۵۶

۴- باقر حیدری فرزند جعفر کد نامزد ۱۵۷

۵- بهنام خدا دوست فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۵۸

۶- سید میلاد سید شمالی فرزند میر مجید مشهور به سید کد نامزد ۱۶۹

۷- علی شانظری گرگابی فرزند حسین مشهور به حاج علی کد نامزد ۱۷۱

۸- اسماعیل شاه نظری فرزند حسن مشهور به استاد کد نامزد ۱۷۲

۹- احمد رضا شیرانی بیدآبادی فرزند خلیل الله کد نامزد ۱۷۵

۱۰- امینه سادات طباطبایی سید محمد حسین کد نامزد ۱۸۱

۱۱- علیرضا عبدالهی نجف آبادی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۲

۱۲- مهدی نیرومند فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۷

حوزه انتخابیه فریدن، چادگان ، فریدونشهر،بوئین و میاندشت:

۱- کمال احمدی فرزند عزت الله کد نامزد ۱۲۴

۲- محسن عبدالهی فرزند عبدالله کد ۱۲۵

۳- تقی اسدی فرزند صفر کد نامزد ۱۲۷

۴- سکینه بابایی چیگانی فرزند حیدر علی کد نامزد ۱۴۵

۵- اکبر ترکی فرزند اسدا... مشهور به دکتر ترکی کد نامزد ۱۵۱

۶- علی خسروی فرزند خسرو کد نامزد ۱۶۱

۷- محمد علی زرگرزاده اصفهانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۹

۸- محمد علی سواد کوهی موگویی فرزند ولی مشهور به سواد کوهی کد نامزد ۱۷۲

۹- رسول سواری فرزند بخش علی کد نامزد ۱۷۴

۱۰- محسن صالحی فرزند مرتضی قلی کد نامزد ۱۷۹

۱۱- اعظم صالحی رزوه فرزند علیرضا کد ۱۸۱

۱۲- جمشید صفری فرزند علی اکبر کد ۱۸۲

۱۳- حسین عابدی مدیسه فرزند عبدالحمید مشهور به دکتر عابدی ۱۸۴

۱۴- محمد عرب چادگانی فرزند احمد کد ۱۸۶

۱۵- علیرضا علیمحمدی فرزند ابراهیم کد ۱۸۷

۱۶- غلامرضا کریمی فرزند باقر کد ۱۹۱

۱۷- حسین محمد صالحی دارانی فرزند فتح ا... مشهور به دکتر صالحی کد ۱۹۶

۱۸- عیسی محمود صالح فرزند نامدار مشهور به صالحی کد ۱۹۷

۱۹- رضا علی معصومی خلجی فرزند علی اصغر ۱۹۸

۲۰- مجتبی مومنی فرزند حسن کد ۱۹۵

حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل:

۱- مهدی انصاری فرزند عقیل ۱۴۱

۲- حسین علی پورمدنی فرزند عباس مشهور به مدنی ۱۴۶

۳- افسانه جباری فرزند حسین کد ۱۴۹

۴- محسن چتری بیدگلی فرزند حسن مشهور به چتری ۱۵۲

۵- حمیدر ضا حاج عباسی فرزند رحمت ا... کد ۱۵۴

۶- محمد حسین پور فرزند علی اکبر کد ۱۵۷

۷- حسین حنطه فرزند محمد مشهور به حنطه ای کد ۱۶۱

۸- محبوبه خدادادی زاده مهابادی فرزند رضا کد ۱۶۲

۹- سید علی خوارزمی فرزند سید جواد کد ۱۶۴

۱۰- حمید رضا دهقانی فرزند علی کد ۱۶۸

۱۱- مهدی رزاق زاده فرزند محمد ۱۶۹

۱۲- علی رضازاده فرزند خیر ا... کد ۱۷۱

۱۳- زهرا روحی نوش آبادی فرزند ماشاء ا... کد ۱۷۵

۱۴- حسن زاهدی بیدگلی فرزند ماشاء ا... کد ۱۷۶

۱۵- سید جواد ساداتی نژاد فرزند حسن مشهور به ساداتی و سادات نژاد کد ۱۷۸

۱۶- امید سبحانی مفرد فرزند حیدر کد ۱۸۱

۱۷- محمد حسین سلیمانی تبار فرزند مهدی مشهور به سلیمانی اردهالی کد ۱۸۶

۱۸- سعید شیخ ارانی فرزند عباس کد ۱۹۱

۱۹- ابوالفضل عباسی دری فرزند حسین کد ۲۱۵

۲۰- عباس عسلی فرزند خلیل کد ۲۱۷

۲۱- زهرا فخاریان کاشانی فرزند حسین کد ۲۴۲

۲۲- حسین فخره فرزند اسماعیل مشهور به فخره ای کد ۲۴۵

۲۳- علی قنبری کاشانی فرزند علی اکبر کد ۲۴۸

۲۴- ابراهیم کشاورز فرزند محمد کد ۲۴۹

۲۵- ماشاء ا... مشکینی فرزند یوسف کد ۲۵۱

۲۶- سید احمد مصطفوی کاشانی فرزند سید ابوالقاسم مشهور به کاشانی کد ۲۵۲

۲۷- محسن نبوتی فرزند حسین کد ۲۵۹

۲۸- محمد رضا نجفی فرزند میرزا آقا کد ۲۶۱

۲۹- حسین یزدی جوشقانی فرزند ماشاء ا... مشهور به یزدی کد ۲۶۳

حوزه انتخابیه نجف آباد ، تیران و کرون:

 ۱- ابوالفضل ابوترابی فرزند اسماعیل کد نامزدی ۱۲۴

۲- حسین ایمانیان فرزند نصرا... کد ۱۴۷

۳- قدرت ا... خسرو شاهی فرزند اسد ا... کد ۱۵۸

۴- محسن خسروی نجف آبادی فرزند احمد کد ۱۶۱

۵- علی اکبر دادخواه فرزند حسن کد ۱۶۴

۶- احمد زمانی قراقوشی فرزند محمد کد ۱۷۵

۷- علیرضا عباسی فرزند اکبر کد ۱۸۶

۸- یحیی کیانی فرزند ملا قلی کد ۲۱۷

۹- ابراهیم کلیشادی قلعه شاهی فرزند غلامعلی مشهور به گلشاهی کد ۲۱۸

۱۰- رسول محمدی فرزند اصغر کد ۲۱۹

۱۱- سید ابوالحسن مطلبی فرزند سید کاظم کد ۲۴۲

۱۲- سید میثم معنوی فرزند سید ضیاء الدین کد ۲۴۵

۱۳- علی ناظمی آشتی فرزند محمود کد ۲۵۶

حوزه انتخابیه مبارکه:

۱- سعید خلیلیان فرزند احمد کد ۱۵۷

۲- مهدی رجبی وینجی فرزند خدابخش کد ۱۵۸

۳- منصور رحیمی فرزند امامقلی کد۱۵۹

۴- تورج رمضانی فرزند علی کد ۱۶۲

۵- علی شهریاری طالخونچه فرزند قاسم علی کد ۱۷۱

۶- مجید شیخی مبارکه فرزند اسد ا... کد ۱۷۲

۷- پروین صالحی مبارکه فرزند رجبعلی کد ۱۷۵

۸- مهدی عطایی فرزند رجبعلی کد ۱۷۸

۹- مصطفی علیرضایی دیزیچه فرزند عبدالعلی کد ۱۷۹

۱۰- علی فخری فخرآبادی فرزند محمد علی کد ۱۸۱

۱۱- اصغر کامران فرزند مهدی کد ۱۸۶

۱۲- ارشاد کاویانی مبارکه فرزند قدرت کد۱۸۷

۱۳- علی اکبر مالکی فرزند نجف قلی کد ۱۹۴

۱۴- باقر محمد زاده شاه کوچکی فرزند حیدر مشهور به حسین کد ۱۹۶

۱۵- رمضان نادری فرزند ابوالقاسم کد ۲۱۴

نامزدهای حوزه انتخابابیه شهرضا و دهاقان:

۱- محمدرضا آقایی فرزند حسن مشهور به دکتر آقائی کد ۱۴۲

۲- محمدرضا آقاجانیان فرزند محمد اسماعیل کد ۱۲۷

۳-سعید آقاسی مشهور به دکتر آقاسی فرزند مرتضی کد ۱۲۹

۴-باقر ابراهیمی فرزند قربانعلی کد ۱۲۴

۵- مهدی احمدی فرزند احمد کد ۱۲۵

۶-علی اصغر آقالر فرزند عوضعلی کد ۱۲۸

۷-حبیب الله بهرامی فرزند حسن کد ۱۵۲

۸-محمد جباری فرزند دوستعلی کد ۱۵۶

۹-سید علی حجازی دهقانی فرزند سید محمود کد ۱۵۷

۱۰-یعقوب حمیدی مشهور به حاجی یعقوب فرزند سعدون کد ۱۶۱

۱۱-مسعود رحمتی فرزند قدرت‌الله کد ۱۶۸

۱۲-علی شمسبگی فرزند ارسلان کد ۱۸۵

۱۳-محمد حسین صادقی فرزند غلامحسین کد ۱۸۹

۱۴-محمد علی ضیایی فرزند محمد جواد کد ۱۹۲

۱۵-مصطفی کافی فرزند محمد کد ۲۱۸

۱۶-سمیه کریمی فرزند سیف‌الله کد ۲۱۹

۱۷-فضل الله کفیل مشهور به حمید فرزند حبیب کد ۲۴۵

۱۸-سمیه محمودی فرزند غلامرضا کد ۲۴۹

۱۹-سید محسن میر بد فرزند نعمت الله ۲۵۷

۲۰-سید محمد حسین نواب فرزند سید ابوالحسن کد ۲۶۲

نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان نطنز و بخش قمصر:

۱-جواد ابراهیمی فرزند ماندعلی کد ۱۲۴

۲-علیرضا احمدی فرزند محمد جواد کد ۱۲۶

۳-علیرضا ادائی خضری فرزند صدرالله کد ۱۲۸

۴-داود امینی فرزند عباسعلی کد ۱۲۹

۵-اسماعیل تکیه سادات فرزند نورالله کد ۱۴۶

۶- یاسر خالدی فرزند حسن کد ۱۵۱

۷-مسعود رضا خالقی فرزند حبیب مشهور به خالقی طرقی کد ۱۵۲

۸-مجید دادرس خالدی فرزند رحمت الله کد ۱۵۶

۹-محمدرضا ربیعی طرئی فرزند عباس کد ۱۵۷

۱۰- غلامعلی رسولی مشهور به رسولی فرزند غلامرضا کد ۱۵۹

۱۱-علی رضا روحی علیائی فرزند حسین کد ۱۶۲

۱۲-شمسی سعیدی فرزنده حسن کد ۱۶۵

۱۳-علی اصغر طیبی رهنی فرزند رحمت الله ۱۷۸

۱۴-رسول عسگریانی فرزند محمد مشهور به رسول عسگری کد ۱۸۱

۱۵-سید مهدی علیزاده طباطبایی فرزند سید جلال کد ۱۸۲

۱۶-حمیدرضا غلامزاده نطنزی فرزند غلامرضا کد ۱۸۴

۱۷-رضا غفاری مقدم قمصری فرزند حسین مشهور به قمصری کد ۱۸۵

۱۸- محمود رضا فقیهی سرشکی محمد فرزند محمد علی کد ۱۸۶

۱۹-رحمت الله فیروزی پوربادی فرزند نورالله کد ۱۸۹

۲۰- عباس قربیان فرزند علیرضا کد ۱۹۱

۲۱-ابوالفضل کلثومی بادی فرزند عباس مشهور بع محسن کلثومی کد ۱۹۴

۲۲-محمد گیوه چیان فرزند عباس کد ۱۹۷

۲۳-غلامرضا محمدی سده فرزند رمضا کد ۲۱۶

۲۴-مهدی نوروزعلیائی فرزند محمود کد ۲۴۵

نامزدهای حوزه انتخابابیه شهرستان گلپایگان و خوانسار:

۱- مهدی باسمچی فرزند تیمور کد ۱۴۵

۲- علی بختیار فرزند مصطفی مشهور به بختیارگلپایگانی کد ۱۴۶

۳ - سید مسعود خاتمی فرزند سید میرزا کد ۱۴۶

۴- عباس داودوندی فرزند سیف الله کد ۱۴۷

۵- محمدرضا زالی فرزند محمد حسن مشهور به فاضل گلپایگانی کد ۱۵۲

۶- امیر هوشنگ علایی فرزند قاسم کد ۱۶۴

۷- تورج غیاثی فرزند ایراج کد ۱۶۵

۸-ایوب فصاحت فرزند قاسم کد ۱۶۷

۹- علی فیروزی فرزند نادعلی کد ۱۶۹

۱۰- روح الله مرجانی فرزند محمد قربان کد ۱۷۹

۱۱- احمد مشایخی فرزند ابوالفضل کد ۱۸۱

۱۲- محمد معینی فر فرزند عباس کد ۱۸۴

۱۳- مهدی منعمی فرزند رضا کد ۱۸۶

۱۴- سید تقی میر اسماعیلی فرزند آقامهدی کد ۱۸۷

۱۵- سید مسعود میرصانع فرزند سید علی کد ۱۹۱

۱۶- سید محمد حسین میرمحمدی فرزند سید رضا مشهور به سعید کد ۱۹۴

۱۷- راضیه وثوقی فرزند مرتضی کد ۲۱۲

۱۸- سید عباس یازاج فرزند سید رضا کد۱۹۶

حوزه انتخابیه لنجان:

۱-یونس احمدی فرزند قدرت الله کد نامزد ۱۲۴

۲-محمد علی باتوانی فرزند نصر الله مشهور به دکتر باتوانی کد نامزد ۱۴۵

۳-اکبر پولادی باغبادرانی فرزند حیدر مشهور به فولادی کد نامزد ۱۵۱

۴-محمد جمالی فرزند علی مشهور به یاسین کد نامزد ۱۵۴

۵-سیاوش حسنی فرزند راج علی کد نامزد ۱۵۸

۶-سلمان ذبیحی ریزی فرزند اکبر کد نامزد ۱۶۹

۷-حسین رجایی ریزیز فرزند محمد مهدی کد نامزد ۱۷۱

۸-برومند شهبازی فرزند علی ویس کد نامزد ۱۸۵

۹-سید ولی ا... شهیدی ریزی فرزند سید احمد کد نامزد ۱۸۷

۱۰-حسن صالحی فرزند حسین علی کد نامزد ۱۸۹

۱۱-علی صادقی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱

۱۲-مهدی طاهری سده فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۵

۱۳-سید مسعود عبدالهی موسوی فرزند سیدغلامعباس مشهور به دکترموسوی کد ۲۱۲

۱۴-سید محمد نبی فاطمی فرزند سید علی مراد کد نامزد ۲۱۷

۱۵-الیاس قربانی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۱۹

۱۶-عیار کریمی فرزند شاکرم کد نامزد ۲۴۶

۱۷-عبد الرسول کریمی ریزی فرزند علی مشهور به رسول ، کریمی مداح، رسول شیخ صفر کد نامزد ۲۴۹

۱۸-بهمن محمدی زرد خشویی فرزند رحمت الله کد نامزد ۲۵۴

۱۹-طیبه مظفری بوحمیدی فرزند سلطان کد نامزد ۲۶۱

۲۰-میثم مهدی یار فرزند نصر ا... مشهور فوقیانی ریزی کد ۲۶۸

۲۱-روح ا... نقدی پور بیرگانی فرزند موسی کد نامزد ۲۷۱

۲۲- رحیم هدایتی چرمهینی فرزند حبیب الله مشهور به سرهنگ هدایتی کد نامزد ۲۷۴

۲۳- محمد یزدانی کچویی فرزند محمود کد نامزد ۲۷۵

نامزدهای حوزه انتخابابیه خمینی شهر:

۱- حمیدرضا ابراهیمی خوزانی فرزند احمد کد ۱۲۴

۲- سید محمد ابطحی فروشانی فرزند سید محمد جواد کد ۱۲۶

۳- علیرضا اسدی فرزند محمد علی کلی ۱۲۷

۴- حمیدرضا حقیقی امین آبادی فرزند عبدالرضا کد ۱۵۱

۵- سید محمد خلیلی فرزند سید حسین کد ۱۵۶

۶- محسن رضایی آدریانی فرزند عبدالرحیم کد ۱۶۱

۷-علیرضا دینانی فرزند رمضان کد ۱۶۵

۸-مرتضی سالمی خوزانی فرزند محمد کد ۱۷۱

۹- عباس سرمست فرزند رضا کد ۱۷۲

۱۰- محمد صابر شاه نوش فروشانی فرزند نصرالله کد ۲۵۷

۱۱- مجید صادقی فرزند رضا کد ۱۷۹

۱۲- محمد طاهری اندانی فرزند عبدالکریم کد ۱۸۵

۱۳- امید عموشاهی فروشانی فرزند محمد حسن کد ۱۹۱

۱۴- سید حسین مجیدی درچه فرزند سید احمد کد ۲۱۷

۱۵- محمدهادی ملاکریمی خوزانی فرزنده حفیظ‌الله کد ۲۱۶

۱۶-سید محمد موسوی اندانی فرزند سید ابوالفضل کد ۲۴۸

۱۷- عبدالرحیم مهرابی فرزند عباس کد ۲۴۶

۱۸- محمدتقی نقدعلی فرزند عبدالکریم کد۲۵۱

نامزدهای حوزه انتخابیه نایین و خورو بیابانک:

۱-الهام آزاد فرزند حسن مشهور به دکتر آزاد کد ۱۵

۲- محمود اشکستانی فرزند علی کد ۱۶

۳- مجتبی اقبال فرزند محمد مشهور به دکتر اقبال کد ۱۷

۴- قدمعلی بافرانی فرزند حیدر کد ۱۹

۵-سیدحمید جوشقانی نایینی فرزند سید محمد مشهور به مجتبی کد ۲۷

۶-حسین حسنی بافرانی فرزنده داوود مشهور به دکتر حسنی کد ۲۸

۷-غلامرضا رضایی فرزند امین الله کد ۴۲

۸-حبیب الله عرب بافرانی فرزند حسین مشهور به کوثری -عرب دارایی کد ۵۲

۹- کوکب فائز فرزند عبدالرحیم کد ۵۴

۱۰- محمد رضا فردین فرزند حسین کد ۵۶

۱۱- محمدرضا فیروزی فرزند رمضانعلی مشغول به پسر علی میرزایی کد ۵۸

۱۲-سید مصطفی قاضوی فرزند سید مسعود کد ۵۹

۱۳-سید علی مرتضوی نصیری فرزند سید جواد کد ۶۴

۱۴-محمدرضا مفیدیان نایینی مشهور به احسان مفیدی فرزند علی کد ۶۵

۱۵-سید جعفر موسوی نیستانکی فرزند سید جلال کد ۶۷

تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات مجلس از امروز پنجشنبه، ۲۴ بهمن آغاز شده و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت. سایر شهرستانها نیز متعاقبا اعلام می‌شود...

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری فرتاک نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار
همه اخبار
همه اخبار