-
شناسه خبر 284666

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال تحصیلی ١٣٩٩-۱۴۰۰ اعلام شد.

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٩ گروه علوم پزشکی با همراه اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد و متقاضیان استفاده از آیین نامه استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون سال تحصیلی  ١٣٩٩-١۴٠٠ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

به گزارش فرتاک نیوز؛ ثبت نام ھر دانشگاه طی یکی از روزھای مشخص شده در بازه زمانی بین ۷ تا ۲۰ آبان است. نظر به اینکه کلیه دانشگاهھا زمان دقیق و نحوه ثبت نام را در سامانه اینترنتی خود اعلام می کنند لازم است پذیرفته شدگان جھت اطلاع از زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام به سامانه دانشگاه پذیرفته شده مراجعه کنند.

بر اساس آئین نامه آموزشی دوره ھای کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی ھر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است. بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاھی کامل تعیین کرده، لذا ھیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواھد گرفت.

مدارک ثبت نام مورد نیاز باید به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشگاه، مورد بررسی قرار خواھد گرفت. در صورت محرز شدن الف-عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، ب- واجد شرایط نبودن فرد جھت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه، ج -مغایرت و عدم صحت مدارک، د- مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات ھئیت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونھا با داوطلب برخورد خواھد شد.

مدارک اولیه ای که باید توسط پذیرفته شده سھیمه آزاد ارائه شود:

تعداد ۶ قطعه عکس  ٣*۴تھیه شده در سال جاری.

اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات).

اصل و کپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دھنده فراغت از تحصیل باشد. دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی باید تا تاریخ ۳۰ مهر ۹۹ فارغ التحصیل شوند. در صورت
عدم فراغت از تحصیل مسئولیت عواقب بعدی به عھده دانشجو خواھد بود. درصورت وجود این موارد، از ثبت نام فرد جلوگیری بعمل خواھد آمد و مشمول محرومیت یکساله خواھند شد.

اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدارکی که نشان دھنده وضعیت نظام وظیفه آقایان است.

مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ با مدرک کارشناسی (سابقه کار قبل از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نیست) برای پذیرفته شدگان رشته ھای مدیریت پرستاری، پرستاری مراقبت ھای ویژه، پرستاری مراقبت ھای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس.

مدارک مورد نیاز که باید توسط پذیرفته شده سھمیه رزمندگان ارائه شود:

تمامی مدارک مورد نیاز که باید توسط پذیرفته شده سھیمه آزاد ارائه شود.

اصل و کپی مدارک نشان دھنده وضعیت داوطلب جھت استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران.

تذکر بسیار مھم: در صورتی که در ھر مرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل مشخص شود فرد پذیرفته شده با استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضوابط عمل خواھد شد.

مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاه ھای علوم پزشکی بقیه الله (عج) و ارتش:

پذیرفته شدگان این ٢ دانشگاه دقت کنند با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل باید دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند. لذا پذیرش این افراد بصورت مشروط بوده و در صورت عدم احراز شرایط و ھمچنین اعلام آن دانشگاه، به دلیل عدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغو خواھد شد.

تمامی مدارک مورد نیاز که باید توسط پذیرفته شده سھیمه آزاد ارائه شود. 

اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشان دھنده وضعیت استخدام (رسمی، پایور) است. مدرک ارائه شده باید در سال ٩٨ صادر شده باشد.

مدارک مورد نیاز که باید توسط پذیرفته شدگان استعدادھای درخشان ارائه شود:

تمامی مدارک مورد نیاز که باید توسط پذیرفته شده سھیمه آزاد ارائه شود. (تاریخ فراغت از تحصیل ۳۱ شهریور ۹۹)

نامه تأییدیه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر کسب رتبه برتر براساس آئین نامه «تسھیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی مصوب ۲۱ دی ۸۹.

ممنوعیت شرکت در آزمون سال ۱۴۰۰ برای پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۹

عدم مراجعه و ثبت نام ھر یک از پذیرفته شدگان طی تاریخھای مقرر در دانشگاه به منزله انصراف بوده و ھیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواھد شد.

پذیرفته شدگانی که پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دھند یا جھت ثبت نام مراجعه نکنند، حق شرکت در آزمون ورودی سال بعد وزارت بھداشت برای این مقطع را ندارند. البته پذیرفته شدگان دانشگاه ھایی که بصورت شھریه ای پذیرفته شده اند مشمول این بند نمی شوند.

داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بھداشت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم یا سایر مراکز نیز پذیرفته شده اند ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل هستند و در صورت محرز شدن ثبت نام در ھر دو محل، قبولی آنھا در رشته ھای مربوط به وزارت بھداشت در ھر مرحله از تحصیل کان لم یکن تلقی می شود.

پذیرفته شدگان می توانند از طریق وارد کردن کد رھگیری نتیجه خود را مشاھده کنند.

متقاضیان استعداد درخشان با آزمون که از طریق دانشگاه جھت استفاده از این تسھیلات معرفی شده و در آزمون شرکت کرده اند دقت کنند از فرصت یکبار خود استفاده کرده اند و دیگر مجاز به استفاده از این سھمیه نیستند.

پذیرفته شدگان در اولین اولویت انتخابی حائز شرایط پذیرش از نظر علمی، پذیرفته شده اند. بسیاری از پذیرفته شدگان در اولویت ھای بعد از محل پذیرش کنونی، حائز رتبه خوب هستند و با توجه به اینکه فرد با آگاھی کامل انتخاب رشته محل کرده است، لذا به ھیچ عنوان جابجایی در اولویت ھای رشته محل بعدی، امکان پذیر نیست.

یکی از شرایط پذیرش در سھمیه ھای رزمندگان و ایثارگران و استعدادھای درخشان با آزمون کسب حدنصاب لازم است لذا داوطلبان این سھمیه ھا که حد نصاب لازم را کسب نکرده اند، حائز شرایط پذیرش در این سھمیه نشده اند. به عبارتی داوطلب در مرحله نخست در چند برابر ظرفیت پذیرش دارای حد نصاب بوده و مجاز به انتخاب رشته محل شده است ولی در این مرحله (به اندازه ظرفیت پذیرش) حائز حدنصاب لازم نشده است.

ممکن است تعدادی از متقاضیان این سھمیه ھا علیرغم کسب حدنصاب، جزء پذیرفته شدگان نباشند، که به دلیل تکمیل شدن ظرفیت پذیرش با نفرات حائز نمرات بالاتر این سھمیه است.

افرادی که مجاز به انتخاب محل شده و انتخاب محل خود را انجام داده اند، مجدداً کارنامه ای در رابطه با رشته- محل ھایی که انتخاب کرده اند دریافت می کنند که جایگاه داوطلب را در ھر یک دانشگاه ھای انتخابی اش در مقایسه با سایر افرادی که این دانشگاه را انتخاب کرده اند نشان می دھد.

توضیحات مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره تکمیل ظرفیت

ھرگونه تکمیل ظرفیت پس از اعلام نتایج نھایی، براساس اعلام دانشگاه ھای متقاضی منوط به طی مراحل اخذ مجوز مربوطه از شورای سنجش و پذیرش صورت می پذیرد.

به عبارتی اگر دانشگاھی بعد از زمان انتخاب رشته محل مجوزی کسب کرده و یا به ھر دلیل متعاقباً ظرفیت جدید اعلام کرده باشد و یا دانشگاه ھایی که به دلایل مختلف ظرفیت پذیرش آنھا تکمیل نشده و ھمه این دانشگاه ھا درخواست معرفی افراد جدید و یا افراد جایگزین کنند، پس از تصمیم گیری در مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید و یا تکمیل ظرفیت، از نیمه آبان ماه
به بعد نسبت به این مرحله اقدام خواھد شد.

داوطلبان ملزم هستند از نیمه دوم آذر ماه، ھر روز سامانه اینترنتی مرکز سنجش را ملاحظه کنند.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری فرتاک نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار
همه اخبار
همه اخبار